Nijushiho

Old Name Niseshi

Not much nown about this kata

Kokutsu Dachi Ryusui No Kamae

Kokutsu Dachi Ryusui Zuki

Hidari Shizentai Zenpo Enpi Uchi

Sanchin Dachi Ryo Goshi Gamae

Sanchin Dachi awase Zuki

Muso Uke Hasami Uke Hiza Gamae

Zenutsu Dachi Kakliwake Uke

Zenkutsu Dachi Hidari Jodan age uke

Zenkutsu Dachi Migi Tate Enpi

Kiba Dachi Sokumen Tate Shuto Uke

Kekomi Doji Hiki Yose

Kiba Dachi Sokumen Zuki

Kiba Dachi Sokumen Tate Shuto Uke

Kekomi Doji Hiki Yosa

Kiba Dachi Sokumen Zuki

Han Zenkutsu Dachi Migi Chudan Kake Uke

Zenkutsu Dachi Teisho Awase Zuki

Zenkutsu dachi Tenchi Haito Uchi

Heisoku Dachi Hidari Haishu Age Uchi

Zenkutsu Dachi Koko Hiza Kuzushi

Fuda Dachi gedan Awase Zuki

Kokutsu Dachi Chudan Haishu Uke

Kiba Dachi Sokumen Tate Enpi

Kiba Dachi Sokumen Soto Uke Gedan Zuki

 Kiba Dachi Sokumen Gedan Barai

Kokutsu Dachi Hidari Haishu Uke

Kiba Dachi Mae Enpi

Kiba Dachi Migi Gedan Barai Hedari Soete

Kokutsu Dachi Chudan Haishu Uke

Kiba Dachi Sokumen Tate Enpi

Kiba Dachi Sokumen Soto Uke Gedan Zuki

Kiba Dachi Sokumen Gedan Barai

Ofuri Kosa Barai

Sanchin Dachi Ryo Goshi Gamae

Sanchin Dachi Awase Zuki

Sanchi Dachi Mawashi Kake Uke

Migi sanchin Dachi Awase Teisho Zuki

Yame