Meikyo ( old name Rohai) )Polished mirror

Sankaku-Tobi (Triangular Jump)

Yoi

Kiba Dachi Ryo Goshi Gamie

Kiba Dachi Josin Gamae

Zenkutsu Dachi Hidari Gedan Barai

Zenkutsu Dachi Oi Zuki

Jo Zukami

Kiba Daci Ryo Goshi Gamae

Zenkutsudachi Hedari Chudan Uchi Uke

Zenkutsu Dachi Oi Zuki

Zenkutsu Dachi Migi Chudan uchi Uki

Kokutsu dachi Morote Jo Uke

Jo Zukami

Kiba Dachi

Ryo Gashi Gamae

Zenkutsu Dachi Hedari Jodan age Uke

Zenkutsu Dachi Migi Chudan Oi Zuki

Zenkutsu Dachi Migi Jodan Age Uke

Zenkutsu Datchi hedari Chudan Oi Zuki

Kiba Dachi Hedari Chudan Tettsui Uchi

Mikazuki Geri

Koutsu dachi Ryo Wan Gamae

Kokutsu Dachi Morote Haiwan Uke

Kokutsu Dachi Morote Haiwan Uke

Zenkutsu Dach Ryo Wan Gamae

Kokutsu Dachi Ryo Wan Uchi Uke

Kokutsu Dachi Morote Kizami Ura Zuki

Kokutsu Dachi Hidari Jodan Agi Uke

Sankaku Tobi Enpi Uchi

Kokutsu Dachi Migi Chudan Shuto uke

Kokutsu Dachi Chudan Shuto Uke

Yame