Kanku Sho

Also nown as Kushanku and was created by Itosu Sensei

Yoi

Kokutsu Dachi Migi Chudan Morote Uke

Kokutsu Dachi Migi Chudan Morote Uke

Kokutsu Dachi Migi Chudan Morote Uke

Zenkutsu Dachi Migi Chudan Oi Zuki Heneri Kaeshi

Zenkutsu Dachi Hidari Chudan Oi Zuki Heneri Kaeshi

Zenkutsu Dachi Migi Chudan Oi Zuki "Kiai"

Moto Dachi Soete Kake Dori

Tsukami Dori Migi Mae Gari

Hidari Chudan Osai Uke

Kosa Dachi Chudan Uraken Uchi

Zenkutsu Dachi Chudan Uchi Uke

Zenkutsu Dachi Chudan Gyaku Zuki

Zenkutsu Dachi Chudan Jun Zuki

Kokutsu Dachi Migi Ken Uchi Uke Hedari Ken Gedan Bari

Hedari Shizentai Gedan Gamae

Moto dachi Soete Dori

Tsikami Dori Mae Gari

Hedari Chudan Osai Uke

Kosa Dachi Uraken Uchi

Zenkutsu Dachi Chudan Uchi Uke

Zenkutsu Dachi Chudan Jun Zuki

Kokutsu Dachi Migi Uchi Uke Hedari Ken Gedan Barai

Hidari Shizentai Gedan Gamae

Kokutsu Dachi Manji Uke

Kokutsu Dachi Hidari Chudan Ude Uke

Kiba Dachi Morote Zuki

Kokutsu Dachi Manji Uke

Kokutsu Dachi Migi Chudan Ude Uke

Kiba Dachi Morote Zuki

Kokutsu Dachi Bo Uke

Kokutsu Dachi Bo Dori Zuki Otoshi "kiai"

Kokutsu Dachi Migi Chudan Shuto Uke

Hidari Yoko Keage Doji Uraken Uchi

Zenkutsu Dachi Migi Mae Empi

Migi Yoko Keage Doji Uraken Uchi

Zenkutsu Dachi Hidari Mae Empi

Moto Dachi Soete Kake Dori

Tsukami Dori Migi Mae Geri

Chudan Osai Uke Kosa Dachi Uraken

Zenkutsu Dachi Chudan Uchi uke

Zenkutsu Dachi Chudan Gyaku Zuki

Zenkutsu Dachi Chudan Jun Zuki

Zenkutsu Dachi Jodan Haishu Uke

Jodan Tobi Mika Zuki Geri

 Ryote Fuse

Kokutsu Dachi Morote Gedan Shuto Uke

Kokutsu dachi Migi Chudan Shuto Uke

Zenkutsu Dachi Hidari Uchi uke

Zenkutsu Dachi Migi Chudan Oi Zuki

Zenkutsu dachi Migi Chudan Oi Zuki

Zenkutsu Dachi Migi Chudan Uchi Uke

Zenkutsu Dachi Uchi Uke

Zenkutsu Dachi Oi Zuki Uchi Uke

Yame