Solo Jette (Ten Hands)

Shizentai

Yoi Jiai No Kamae

Zenkutsu Dachi Migi Tekubi Kake Uke

Zenkutsu Dachi Teisho Morote Uke

Zenkutsu Dachi Hidari Haito Uke

Kiba Dachi Migi Haito Uchi

Kiba Dachi Migi Teisho Uchi

Kiba Dachi Hidari Teisho Uchi

Kiba Dachi Migi Teisho Uchi

Kosa Dachi Jodan Juji Uke

Kiba Dachi Ryowan Gedan Kakiwake

Kiba Dachi Yama Kakiwake

Kiba Dachi Yama Uke Doji Fumikomi

Zenkutsu Dachi Morote Jo Uke

Zenkutsu Dachi Morote Koko Dori

Saga Ashi Dachi Morote Jo Dora

Zenkutsu Dachi Morote Jo Tsuki Dashi

Zenkutsu Dachi Morote Koko Dora

sagi Ashi Dahi Morote Jo Dori

Zenkutsu Dachi Morote Jo Tsuki Dashi

Kokutsu Dachi Manji Uke

Kokutsu Dachi Manji Uke

Zenkutsu Dachi Hidari Jodan Age Uke

Zenkutsu Dachi Migi Jodan Age Uke

Zenkutsu dachi Hidari Jodan Age uke

Zenkutsu dachi Migi Jodan Age Uke

Yama Jiai No Kamae

Shizentai