Gojushiho Dai

This Kata are a departure from the norm as they have their origin in a Southern Shaolin Style called "Phoenix Eye". The form they are taken from is called "Kaisan". The name on Okinawa was "Useishi" but this was changed to Gojushiho - "the fifty four steps".

Zenkutsu Dachi Mizunagare Uraken Gamae

Zenkutsu Dachi Heito Tate Zuki

Zenkutsu Dachi Heito Tate Zuki

Zenkutsu Dachi Hidari Chudan Tate Shuto Uke

Migi Chudan Gyaku Zuki

Hidari Chudan Jun Zuki

Mae Geri

Zenkutsu Dachi Chudan Doji Gyaku Zuki

Zenktsu Dachi Migi Chudan Tate Shuto Uke

hedari Chudan Gyaku Zuki

Migi Chudan Jun Zuki

Mae geri Zenkutsu Dachi Chudan Doji Gyaku Zuki

Zenkutsu Dachi Tate Enpi

Zenkutsu Dachi Koko Hiza Kuzushi

Nekoashi dahi Migi Keito Uke

Nekoasho Dachi Migi Keito Ukenagashi Hidari Gedan Shuto Osae

Nekoashi Dachi Migi Ippon Nukite

Nekoashi Dachi Hidari Ippon Nukite

Nekoashi Dachi Migi Ippon Nukite

Nekoashi Dachi Migi Keito Ukenagashi Hidari Gedan Shuto Osae

Nekoashi Dachi Hidari Ippon Nukite

Nekoashi Dachi migi ippon Nukite

Nekoashi Dachi Migi Keito Uke

Nekoashi Dachi Ukenashi Hidari Gedan Shuto Osae

Nekoashi Dachi Migi ippon Nukite

Nekoashi Dachi Hidari Ippon Nukite Nekoashi Dachi Migi Ippon Nukite

Kiba Dachi Morote Kaishu gedan Ukle

Yoko Sashi Ashi

Jodan Koko Morote Uke

Kiba Dachi Sokumen Gedan Morote Otoshi Doji Fumikomi

Yoko Koko Morote Uke 

Kiba Dachi Sokumen Gedan Morote Otoshi Doji Fumikomi

Nekoashi Dachi Migi Ippon nukite

Nekoashi Dachi Hidari Ippon Nukite

Nekoashi Dachi Migi Ippon Nukite

Zenkutsu Dachi Migi Gedan shuto Uchi Hara nukite 

Zenkutsu Dachi Migi Uraken Uchi

Zenkutsu Dachi Hidari Gedan Shuto Uchi Hara Nukite

Zenkutsu D0achi Hidari Uraken Uchi

Zenkutsu Dachi Washite Otoshi Uchi

Zenkutsu Dachi Washite Age Uchi

Mae Geri

Ippon Dachi Gedan Kosa Zuki

Zenkutsu dachi Hidari Jodan Enpi Uchi Doji Ushiro Gedan Uke

Nekoashi dachi Migi Keoto Uke

Nekoashi dachi Keiti Uken 

Nekosashi Dachi Migi Ippon nukite 

Nekoashi Dachi Hidari Ippon Nukite

Nekoashi Dahi Migi Ippon Nukite

Kiba Dachi Morote Keashiu Gedan 

Yoko Sahi Ashi

Ippon Dachi Chudan Tate shuto Uke

Kiba Dachi Tate Nukite Yoko Hara Enpi Doji Fumikomi

Kiba Dachi Morote Kaishu Gedan Uke

Ippon Dachi Chudan Tate Shuto Uke Fumikomi 

Kiba Dachi Tate Shihon Nukite Yoko Hari Empi

Zenkutsu Dachi Jodan Uraken Gamae

Kiba Dachi Hidari Chudan Tetsui Uchi

Zenutsu Dachi Migi Chudan oi Zuki

Shizentai Suihei Hiji Gamae

Shizentai Ushiro Tetsui Hasami Uchi

Shizentai Suihei Hiji Gamae

Zenkutsu dachi Suihei Hiji Uchi

Nekoashi Dachi gedan shuto Negashi Uke

Nekoashi dachi morote Keito Uke 

Nekoashi Dachi Morote Gedan Ippon Nukite 

Nekoashi Dachi Morote Keate Uke

Neoashi Dachi Migi Leito Uke 

Yama