Bassiasho

Bassai Sho is attributed to Master Itosu

The bunki involves defending against a Bo and requires strong stances and blocking techneques

 Yoi

Gedan Haishu awase

Kosa Dachi Jodan Haishu Awase Uke

Kokutsu Dachi Morote Koko Uke

Kokutsu Dachi Suihei Bo Dori

Heisoku Dachi Haito Sukui Nage

Heisoku Dachi Gedan Tetsui Uchi

Kokutsu Dachi Morote Koko Uke

Kokutsu Dachi Suihei Do Dori

Hiisoku Dachi Haito Koshi Gamae

Yoko Geri Keage Doji Haito Uchi

Kiba Dachi Tate Shuto Uke

Kiba Dachi Migi Chudan Zuki

Kiba Dachi Hidari Chudan Zuki

Kokutsu Dachi Manji Uke

Kokutsu Dachi Manji Uke

Kokutsu Dachi Migi chudan Shuto Uke

Kokutsu Dachi Hidari Chudan Shuto uke

Kokutsu Dachi Migi Chudan Shuto Uke

Kokutsu Dachi Hidari Chudan Shuto Uke

Zenkutsu Dachi Gyaku Hanmi Kaeshi Dori

Grdan Kekomi (Kiai)

Kokutsu Dachi Ryowan Uchi Uke

Kokutsu Dachi Jodan Ura Zuki

Ashi Bari Chudan Doji Uke

Kiba Dachi Koshi Gamae

Kiba Dachi Sokumen Morote Zuki

Kiba Dachi Chudan Tetsui Uke

Zenkutsu Dachi Migi Chudan Oi Zuki (Kiai)

Ashi Bari Chudan Doji Uke

Kiba dachi Koshi Gamae

Kiba Dachi Sokumen Morrote Zuki

Kiba Dachi Koshi Gamae

Kiba Dachi Sokumen Morote Zuki

Ashi Bari Chudan Doji Uke

Kiba Dachi Koshi Gamae

Kiba Dachi Sokuman Morote Zuki

Ura Ashigake JodanDoji Uke

Neko ashDachi Morote Hiki Otoshi

Yoko Sashi Ashi

Ura Ashigaki JodanShoto Doji Uke

Neko Ashi Dachi Morote Hiki Otoshi

Yami